LB-2017-105610

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet hadde i vedtak 29. oktober 2016 besluttet å utvise en EØS-borger til Sverige. Departementet mente at han var radikalisert og støttet ekstrem islamisme. Det ble bl.a. vist til at han var sentral i Profetens Ummah, og at han hadde gitt sin moralske støtte til terrorhandlinger. Lagmannsretten var enig med tingretten i at departementets vedtak om utvisning var gyldig og forkastet utlendingens anke. Retten fant at tungtveiende hensyn til offentlig sikkerhet tilsa at utlendingen ble utvist. Det måtte antas å foreligge personlige forhold som innebar en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Det var i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at utlendingen var radikalisert og støttet ekstrem islamisme. Lagmannsretten var enig i han aksepterte, hadde kapasitet til og var villig til å bruke vold for å fremme sitt religiøse og ideologiske budskap. Konkret var det fare for at han – om han ikke ble utvist – kunne begå, bidra til eller medvirke til terrorhandlinger i Norge. Utvisning var ikke uforholdsmessig. Stikkord: Utlendingsrett. Gyldigheten av vedtak om utvisning. EØS-borger. Hensyn til offentlig sikkerhet. Utlendingsloven § 122. Utlendingsforskriften § 19-29.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *