LG-2017-196998

Saken gjelder anke over kjennelse om åpning av konkurs. En mann la frem et pengekrav for økonomisk tap på til sammen ca. kr. 5 millioner, for lån til tre selskap/foretak der ankende part hadde sentrale eier- og ledelsesposisjoner. Ankende part mente at det var begått saksbehandlingsfeil ved at tingretten hadde avgjort konkursåpningen selv om han hadde gyldig fravær. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå saksbehandlingsfeil i saken, og at det var adgang til å behandle saken selv når en av partene har gyldig fravær, jf. konkursloven § 70, § 71 og § 149. Lagmannsretten kom videre til at ankende part var erstatningsansvarlig for minst 700 000 kroner, og at ankemotparten følgelig kunne erklære ham konkurs. Retten kom også til at ankende part var insolvent. Anken ble forkastet, og ankemotparten ble tilkjent sakskostnader. (Sammendrag ved Lovdata). Stikkord: Konkursrett. Pengekravrett. Krav om utsettelse. Gyldig fravær. Ulovfestet erstatningsansvar. Insolvent. Insolvensvurdering. Prejudisiell vurdering. Tvisteloven § 16-2. Aksjeloven § 17-1. Konkursloven § 70, § 71 og § 149.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *