HR-2018-647-A

Høyesterett fastslo at dagens straffenivå skal anvendes på de lovbrudd domfelte nå dømmes for, jf. straffeloven 1902 § 64 og straffeloven 2005 § 82. En mann ble i 1998 dømt for seksuallovbrudd og i 2017 dømt for nye seksuallovbrudd. Fordi de handlingene han ble dømt for i 2017 var begått før dommen fra 1998, skal det nå utmåles tilleggsstraff. Straffenivået for seksuallovbrudd har økt gradvis siden 1998. Høyesterett fastslo at det forhøyete nivået får anvendelse på de handlingene han nå dømmes for – også i et tilfelle som dette, hvor det utmåles tilleggsstraff. Lagmannsrettens dom på fengsel i to år og tre måneder for overtredelse av strl. 1902 § 195 annet ledd jf. første ledd og § 209 slik reglene lød før lovendring i 2000 ble stående. Domfeltes anke ble forkastet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Strafferett. Straffutmåling. Etterskuddsdom. Seksuallovbrudd.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *