HR-2018-823-U

Lagmannsretten hadde nektet anke i straffesak fremmet med henvisning til strpl. § 321 andre ledd første punktum. Tiltalte var imidlertid dømt for overtredelse en straffebestemmelsen hvor strafferammen er fengsel inntil 15 år. Han hadde derfor ankerett etter reglene i § 321 tredje ledd for så vidt gjaldt overtredelse av denne bestemmelsen. Dette var en saksbehandlingsfeil som burde tillegges virkning utenfor anken, jf. strpl. § 385 tredje ledd andre punktum og Rt-2013-833 avsnitt 9. Lagmannsrettens beslutning ble opphevet i sin helhet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Straffeprosess. Lagmannsrettens ankebehandling.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *