HR-2018-860-U

I sak om bruksordning etter jordskifteloven ble anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse nektet fremmet. Når det gjaldt ankemotpartens sakskostnader for behandlingen i ankeutvalget, fant utvalget at tidligere praksis bygget på en uriktig forståelse av lovens system og allerede etablert praksis, og derfor ikke burde videreføres. Utgifter til advokat er ikke jordskiftekostnader etter jordskifteloven 1979 § 81 andre ledd første punktum, men reguleres av § 81 andre ledd tredje punktum – og avgjøres etter reglene i skjønnsprosessloven. Skjønnsprosessloven § 54b slår fast at når saksøkte anker og ikke får medhold, reguleres sakskostnadsspørsmålet av tvl. kapittel 20. Bestemmelsen er videreført i jordskiftelova 2013 § 7-11 fjerde ledd. Ankemotparten ble tilkjent 10 000 kroner inkl. mva., jf. tvl. § 20-2 første ledd. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader for ankeutvalget.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *