LB-2017-19778

Seks personer reiste sak mot sin arbeidsgiver og Fellesordningen for avtalefestet pensjon. Begge ble frifunnet og tilkjent fulle sakskostnader av de fire som stod igjen som saksøkere da saken ble tatt opp til doms. Fellesordningen ble tilkjent 582 429 kroner og arbeidsgiveren 334 569 kroner. To av saksøkerne anket avgjørelsen om sakskostnadene som ble tilkjent Fellesordningen. Det ble forgjeves anført at det forelå tungtveiende grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen. Innsigelser mot nødvendigheten av å pådra seg store kostnader førte heller ikke fram, verken at det var brukt for mye tid eller for høy timepris. Lagmannsretten påpekte at det ikke var noe misforhold mellom den reelle tvistesum og størrelsen på de kostnader Fellesordningen hadde pådradd seg. Stikkord: Sivilprosess. Sakskostnader. Proporsjonalitetsprinsippet. Timepris. Tvisteloven § 20-2, § 20-9.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *