HR-2018-1362-U

Påtalemyndigheten hadde sendt saken til tingretten for beramming 27. april 2018. Saken ble berammet til 26 – 29. november 2018. Seksukersfristen i strpl. § 275 andre ledd bokstav b for å gjennomføre hovedforhandling var dermed betydelig overskredet. Ankeutvalget viste til at fristen er et utslag av et bevisst rettspolitisk valg fra lovgivers side, og at den er ment som et viktig element i arbeidet med å redusere varetektstiden for de siktede. Lagmannsrettens kjennelsesgrunner burde gitt en nærmere begrunnelse for årsaken til at tingretten innenfor egen saksmengde ikke kunne ha omprioritert sine berammelser slik at hovedforhandlingen kunne ha startet tidligere. Kjennelsen ga dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om forholdsmessighetsvurderingen var riktig, jf. strpl. § 385 tredje ledd andre punktum jf. § 343 andre ledd nr. 8. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Straffeprosess. Varetektsfengsling. Beramming.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *