HR-2018-1369-U

I tvist om heving av kjøp av to billetter til en musikkfestival som i utgangspunktet falt inn under reglene om småkravprosess etter tvl. § 10-1 andre ledd bokstav a, ønsket kjøperen og hans partshjelper at saken skulle behandles etter reglene om allmennprosess, jf. tvl. § 10-1 tredje ledd. Motparten motsatte seg dette. Lagmannsretten kom til at saken skulle behandles som småkravsprosess, og ankeutvalget fant ikke feil ved lagmannsrettens vurdering av tvl. § 10-1 tredje ledd bokstav d som gjør unntak «hvor saken for en part har vesentlig betydning ut over den konkrete tvist, eller hensynet til forsvarlig behandling nødvendiggjør behandling ved allmennprosess». Det at saken kunne ha vesentlig betydning for partshjelper, var ikke nok i seg selv til å unngå småkravsprosess, men partshjelpen vil kunne inngå som et moment ved vurderingen av vilkåret «vesentlig betydning». Det måtte også være riktig at man kan legge vekt på kravet om «forsvarlig behandling», jf. tvl. § 10-1 tredje ledd bokstav d andre alternativ, også når saken avgjøres etter samme bestemmelses første alternativ. Kjøpers anke ble forkastet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Valg mellom allmennprosess eller småkravprosess.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *