HR-2019-912-A

Et transportfirma hadde i oppdrag å frakte gods fra Norge til England. Transporten krevde dels veitransport i begge land og dels sjøtransport mellom landene. Godset ble totalskadet under sjøreisen. Høyesterett uttalte at transportoppdraget bedømt som helhet fremsto som godsbefordring på vei, slik at vegfraktloven i utgangspunktet fikk anvendelse ved avgjørelsen av erstatningsspørsmålet. Høyesterett kom allikevel i motsetning til lagmannsretten til at unntaksbestemmelsen i vegfraktloven § 4 andre ledd fikk anvendelse, med den konsekvens at erstatningsspørsmålet ble regulert av bestemmelsene i sjøloven. Det ble vist til at det ikke var veifraktførerens mangelfulle sikring av godset på tilhengeren hvor det også var plassert under sjøtransporten, som utløste skaden, men sjøtransportørens unnlatelse av å sørge for fullgod sjøtransportsikring. Skaden hadde da oppstått ved en hendelse som bare kunne inntreffe under og på grunn av sjøtransporten. (Rt-sammendrag) Stikkord: Transportrett. Sjørett. Transportskade. Kombinert transport.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *