HR-2019-1360-U

Tingretten avsa dom for overtredelse av vegtrafikkloven og opplyste i brev som fulgte med dommen at «dommen regnes som forkynt 12.01.2019». Domfelte kvitterte for mottak 22. desember 2018, men forholdt seg til datoen i brevet når han innga anke 28. januar 2019. Lagmannsretten avviste anken som for sent fremsatt da den mente ankefristen begynte å løpe 22. desember 2018, jf. strpl. § 318 første ledd jf. § 310. Ankeutvalget bemerket at man normalt må kunne forholde seg til de opplysningene som gis fra retten. Lagmannsretten skulle derfor ha vurdert betydningen av at tingretten hadde opplyst at ankefristen løp fra 12. januar 2019. Lagmannsrettens kjennelse ble opphevet, jf. strpl. § 385 tredje ledd, jf. § 343 første ledd. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Straffeprosess. Ankefrist.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *