HR-2019-1377-U

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen for overtredelse av strl. § 155 til fengsel i 18 dager og bot kr. 10 000. Domfelte hadde truet en politibetjent som var i ferd med pågripe ham ved å si ‘Du vet hva som kommer til å skje med deg nå, pass deg’ og ‘Hvis du ikke slipper meg, så skal jeg…’. Ut fra lagmannsrettens bevisbedømmelse, var ankeutvalget enig i at domfeltes utsagn måtte anses som trusler i straffeloven § 155s forstand. Det var ikke avgjørende at tiltalte ikke hadde konkretisert konsekvensene. Selv om trusselen måtte anses for å være i nedre sjikt av bestemmelsen, innebar en naturlig forståelse av det som ble sagt – sammenholdt med måten uttalelsen ble avgitt på – at det dreide seg om en trussel. Domfeltes anke til Høyesterett ble nektet fremmet. (Foreløpig sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Strafferett. Trusler mot offentlig tjenestemann.
Lovdata – Siste avgjørelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *