Archive For The “Lovdata” Category

TBERG-2018-3242

By |

Saken gjaldt spørsmål om foreldelse ved krav om erstatning som følge av uaktsom investeringsrådgivning. Retten kom til at saksøkers erstatningskrav mot saksøkte ikke var foreldet. (Sammendrag ved Lovdata). Stikkord: Sivilprosess. Foreldelse. Foreldelsesloven § 3 nr 1 og 2. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

TGJOV-2017-133734

By |

Saken gjelder gyldighet og tolkning av testamenter. Retten fant at testament opprettet av lengstlevende ikke var ugyldig, jf. arveloven § 62. Retten fant imidlertid etter en konkret tolkning at det gjensidige testamentet begrenset lengstlevendes testasjonsfrihet, jf. arveloven § 67. Stikkord: Arverett. Testamenter. Tolkning. Ugyldighet. Arveloven § 62. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

TSOST-2017-156954

By |

Kjøper, et selskap som investerte i eiendommer, hevdet å ha inngått avtale om kjøp av en næringseiendom med selger – en 85 år gammel pensjonist. Selger nektet å signere skjøtet, og kjøper gikk til sak med påstand om at selger pliktet å medvirke til overdragelsen. Selger hevdet at han ikke var forpliktet til å medvirke,…

Read more »

TDRAM-2017-140405

By |

Saken gjaldt krav om betaling av utestående fordringer i forbindelse med utførte arkitekttjenester. Problemstillingen var om kravene var fremmet mot riktig debitor. Retten la til grunn at partene ikke hadde avtalt annen debitor enn den kravene var fremsatt mot og at det heller ikke hadde skjedd et debitorskifte etter avtaleinngåelsen. Stikkord: Avtalerett. Utestående fordringer. Debitorskifte….

Read more »

TGJOV-2017-98939

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Barnerett. Barnevern. Tilbakeføring. Samvær. Tilsyn. Barnevernloven § 4-21 første ledd, § 4-19. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LB-2018-69304

By |

Lagmannsretten kom til at den ikke hadde adgang til å vurdere om tingrettens kjennelse skulle oppheves utenfor ankegrunnene, jf. tvisteloven § 29-23 tredje ledd jf. § 29-21 annet ledd, når anken ikke oppfylte kravene til ankeerklæring. Anken ble derfor avvist. Stikkord: Avvisning. Ankeerklæring. Saksbehandlingsfeil med ubetinget virkning. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LB-2018-82211

By |

Skriftlig rapport innhentet i anledning saken kunne tas ut av saken under saksforberedelsen da det ikke var opplyst om rapportskriveren var innkalt som vitne og heller ikke forelå bekreftelse på at vitnet ville møte, jf. HR-2009-1734-U. Tingretten burde imidlertid veiledet om hva som måtte gjøres for at rapporten ikke skulle bli tatt ut av saken,…

Read more »

LB-2018-96230

By |

Utlendingsmyndighetene hadde unnlatt realitetsbehandling av asylsøknaden fra en syrer med tilknytning til Ukraina. Syreren fikk ikke medhold i begjæring om midlertidig forføyning med krav om rett til å bli i Norge til gyldigheten av UNEs vedtak er rettskraftig avgjort. Det var ikke sannsynlighetsovervekt for at han vil bli tvangsreturnert til Syria fra Ukraina eller andre…

Read more »

LE-2017-167428

By |

Saken gjelder etteroppgjør etter avsluttet samarbeidsforhold i næringsvirksomhet. Den gjelder videre spørsmål om forvarerens erstatningsansvar dersom oppbevart gods utleveres til en som påstås å være uberettiget til godset. Stikkord: Kontraktsforhold. Etteroppgjør. Erstatning. Skadeserstatningsloven § 2-1, § 5-2. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LF-2017-199816

By |

Saken gjaldt grov utroskap etter straffeloven (1902) § 276, jf. § 275 første ledd, jf. annet ledd. Tre personer med sentrale posisjoner innen ulike bedrifter var tiltalt for å ha handlet mot virksomhetenes interesser og for å ha skaffet seg selv uberettiget vinning. To av de tre ble dømt til fengsel i henholdsvis ett år…

Read more »