Archive For The “Lovdata” Category

Snø, is og takras – huseigar sine plikter

By |

Lurer du på kva plikter huseigar har ved fare for is- og snøras, eller på kva Høgsterett har sagt om aktsemdsnormen for rydding av snø og is frå tak? Lovdata – Siste nyheter

Read more »

LG-2018-23731

By |

Spørsmål om Klagenemnda for naturskadesaker hadde lagt til grunn rett faktum då dei avslo krav om erstatning for naturskade etter at ein molo vart skadd under stormen «Tor» i 2016. Konkret var det spørsmål om det var «stormflo» eller ikkje på skadestaden då skaden skjedde. Meir presist galdt spørsmålet om vèrtillegget som var målt i…

Read more »

LG-2018-105419-1

By |

Saken ble hevet og tingrettens dom ble opphevet på grunn av ankende parts død. (Sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Straffeprosess. Hevingskjennelse. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

Statsråd 15. februar 2019

By |

I statsråd 15. februar 2019 ble det fastsatt ny bivirkningsregisterforskrift. Lovdata – Siste nyheter

Read more »

LG-2018-169750

By |

Anke over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen i sak om veirett på eksisterende vei over eiendom. Tvistesummen var maksimalt kr 4.000, men saksomkostningene ville bli meget større. Lagmannsretten fant ingen svakheter med jordskifterettens avgjørelse. Lagmannsretten kunne heller ikke se at sakens karakter eller partenes behov for overprøving tilsa at det burde gis samtykke til å fremme anken….

Read more »

LG-2019-19778

By |

Sakens realitet gjelder ankemotpartens krav om utlegg hos ankende part, med tvangsgrunnlag i voldgiftsdom. Lagmannsretten fant at tingrettens resultat, uavhengig av de mangelfulle domsgrunnene, var riktig, og at anken skulle forkastes. (Sammendrag ved Lovdata) Stikkord: Sivilprosess. Saksbehandlingsfeil. Tvisteloven § 29-21. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LB-2017-113622

By |

Under sitt arbeide som bussjåfør ble en mann påført en bløtdelsskade i form av skade av enkelte fibre i nervus medianus, som er en av de tre hovednervene i underarm og hånd. Mannen falt etter hvert helt ut av arbeidslivet og fremmet krav om yrkesskadeerstatning. Han fikk ikke medhold i tingretten og anket til lagmannsretten,…

Read more »

TSENJ-2018-26537

By |

Saken gjelder krav om fastsettelsesdom for Saariovuma samebys rett til å drive reindrift på norsk side av riksgrensen. Saken gjelder videre krav om fastsettelse av ansvarsgrunnlag for erstatning. Stikkord: Fastsettelsesdom. Reindrift. Reinbeite. Grensereinbeiteloven 1972. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LB-2018-97465

By |

De to tiltalte var i tingretten domfelt for kroppskrenkelse. Påtalemyndighetens anke over lovanvendelsen førte frem. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at voldsbruken var å anse som grov, men i det nedre sjikt. Anken over tingrettens straffutmåling – ubetinget fengsel i henholdsvis 75 og 60 dager – ble forkastet. Stikkord: Strafferett. Kroppskrenkelse. Grov kroppskrenkelse….

Read more »

LB-2018-102543

By |

Saken gjelder befatning med en betydelig mengde amfetamin, jf. straffeloven § 232 annet ledd. En anke gjaldt skyldspørsmålet. Siktede ble dømt for forsettlig befatning med en kilo amfetamin for den aktuelle posten, og uaktsom overtredelse for overskytende 9 kilo. For to av de siktede ble det idømt deldom, der den del av straffen ble gjort…

Read more »