Archive For The “Lovdata” Category

LE-2017-183841

By |

Saken gjelder avliving av en skjære ved bruk av rottefelle. Tiltalen var tatt ut etter dyrevelferdsloven § 12. Lagmannsretten fant at avliving av skjære med rottfelle rammes av viltloven § 24 første ledd. Tiltalte ble i tillegg dømt for avliving av skjæra utenfor jakttid, naturmangfoldloven § 15. Straffen ble satt til en bot på 10 000…

Read more »

LE-2018-63575

By |

En mann hjalp sin nevø med ulovlig innreise fra Italia til Noreg ved å sørge for at nevøen brukte en tredjepersons reisedokument. Nevøen var på flukt fra [land i Afrika], via X og Y, men måtte anses å ha reist inn i «første trygge land» ved innreise til Italia. Unntaksbestemmelsen i utlendingsloven § 108 fjerde…

Read more »

LE-2018-114085

By |

Mann, 18 år og 10 måneder på gjerningstidspunktet, ble dømt til 60 dagers betinget fengsel og kr 15.000 i bot for kroppsskade. Det forelå flere tungtveiende formildende omstendigheter i saken, blant annet alvorlig provokasjon fra fornærmedes side. Det ble i tillegg lagt vekt på saksbehandlingstiden og tiltaltes tilståelse. Konkret vurdering. Stikkord: Strafferett. Kroppsskade. Provokasjon. Straffeloven…

Read more »

LF-2018-48319

By |

Saken gjaldt økonomisk oppgjør i felleseieskifte. Anken gjaldt hva som hører til felleseiet, verdifastsettelse, fordeling av økonomiske verdier og gjeld. Partene enige om likedeling, men ikke i verdifastsettelse hva gjelder fellesbolig, samt leilighet og tomt i utlandet. Ingen av partene vant saken fullt ut eller i det vesentlige. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Sivilprosess. Felleseieskifte. Likedeling…

Read more »

LG-2018-13170

By |

Saken gjaldt spørsmål om skifte av leverandør av trafikktjenester ved heliporten på Flesland utenfor Bergen var en virksomhetsoverdragelse etter aml. § 16-1. Saken gjaldt også krav om erstatning og krav om å stå i stilling. Partene var enige i at overføringskriteriet var oppfylt. Tvisten knyttet seg til de to øvrige vilkår; om det forelå en…

Read more »

LG-2018-50502

By |

Lagmannsretten kom som tingretten til at ankende part hadde krav på renter som var tilkjent ved dom i tingretten. Saken var rettskraftig avgjort i disfavør av parten, men ble gjenåpnet. Lagmannsretten la til grunn at Agder lagmannsrett [LA-2013-206001] i gjenåpningssaken hadde tatt stilling til rentekravet ved at anken over dommen fra tingretten i 2005 ble…

Read more »

LG-2018-53926

By |

Saken gjaldt negativ servitutt. Servitutten var en del av en eiendomstransaksjon. Spørsmål om forståelsen av ordlyden. Spørsmål om ordlyden har avgjørende betydning i dette tilfellet. Spørsmål om forbud eller begrensning. Ankende part fikk medhold i at det kan drives dagligvarehandel på en eiendom. Den planlagte virksomheten var ikke i strid med servitutten, som setter forbud…

Read more »

LH-2017-183218

By |

Saken gjelder gyldigheten av tilbakekall av advokatbevilling etter domstolloven § 230 første ledd nr. 1. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at Advokatbevillingsnemndens vedtak var gyldig. Advokaten hadde gjentatte ganger fått administrative reaksjoner. Også ved det siste bokettersynet ble det avdekket en rekke kritikkverdige forhold. Etter lagmannsrettens vurdering var brudd på sentrale bestemmelser for behandling av…

Read more »

LH-2018-21931

By |

Saken gjelder fastsettelse av uføretidspunkt ved yrkesskade. Uenigheten om rettsanvendelsen gjelder forståelsen av begrepet «uføretidspunkt» i folketrygdloven § 12-8 ved yrkesskade – om uføretidspunktet krever at inntektsevnen er varig nedsatt med 30 eller 50 prosent. Lagmannsretten fant det ikke nødvendig å ta standpunkt om det gjelder en særregel på 30 prosent ved yrksskade, da saksøkerens…

Read more »

LH-2018-72780

By |

Tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven § 291 bokstav a og b til fengsel i tre år. Tiltalte hadde ført fingre inn i fornærmedes vagina og slikket henne på kjønnsorganet mens hun sov. I skjerpende retning lagt vekt på at tiltalte var fornærmedes leder på arbeidsplassen og at hendelsen skjedde på et avsidesliggende sted…

Read more »