Archive For The “Lovdata” Category

LB-2018-112822

By |

En 37 år gammel mann ble i tingretten dømt for grovt trygdebedrageri, og for i den forbindelse å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet. Anken til lagmannsretten gjaldt bevisdømmelsen under skyldspørsmålet og straffutmåling. Som følge av lang saksbehandlingstid, kom lagmannsretten frem til at fengselsstraffen skulle reduseres fra 65 til 45 dager. Anken over bevisbedømmelsen…

Read more »

LB-2018-127159

By |

Tingretten traff kjennelse om avvisning etter at saksøker ikke hadde fremlagt etterspurte dokumenter etter fristforelegg. Anken ble forkastet. Stikkord: Sivilprosess. Avvisning. Fravær. Fristforelegg. Tvisteloven § 16-7 annet ledd og § 16-9 første ledd. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LE-2018-125984

By |

Saken gjaldt anke over stadfestelseskjennelse i tvangssalg. Ankende part mente at budet ikke skulle vært stadfestet fordi det var for lavt. Lagmannsretten kunne ikke se at tingretten hadde begått noen saksbehandlingsfeil. Anken ble forkastet. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg. Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30 annet ledd bokstav a. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LE-2018-127609

By |

En mann som var domfelt fem ganger tidligere for promillekjøring anket over tingrettens avgjørelse om fengselsstraff, bot og inndragning av førerkort. Lagmannsretten kom til at anken over fengselsstraffen og inndragningen ikke ville føre frem, og den ble på dette grunnlag nektet fremmet. Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Anke over beslutning….

Read more »

LG-2018-30367

By |

Lagmannsretten kom til at Trygderettens kjennelse om tilbakebetaling av arbeidsavklaringspenger var ugyldig. Trygderetten hadde lagt til grunn at saksøker hadde stiftet et selskap og hatt en ikke uvesentlig aktivitet i dette mens han samtidig mottok arbeidsavklaringspenger. Lagmannsretten kom til at Trygderettens vurdering av aktiviteten i selskapet var basert på feil fakum. Det var blant annet…

Read more »

LG-2018-31785

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Strafferett. Seksuell omgang med barn under 10 år. Straffeloven 1902 § 195 første ledd 1. straffalternativ og annet ledd (for perioden til og med 24. august 2000) og § 195 første ledd 1. punktum og annet ledd bokstav c (for perioden fra og med…

Read more »

LG-2018-40075

By |

Etter at Høgsteretts ankeutval to gonger oppheva dom frå lagmannsretten i same sak, kom lagmannsretten til at ankande part sin påstand måtte sjåast på ei påstandsutviding i strid med tvistelova § 29-4. To sambuarar hadde under saksførebuinga til tingretten lagt ned felles påstand om erstatning, men påstanden vart seinare splitta i to like beløp. Då…

Read more »

LG-2018-101086

By |

34 år gammel mann var i tingretten dømt til 120 dager fengsel for trusler mot offentlig tjenestemann, narkotikaoppbevaring mv. Lagmannsretten fant at tingretten vurderte rett når truslene mot offentlig tjenestemann var styrende for straffutmålingen, at det skulle benyttes ubetinget fengsel og at det var riktig å avsi fellesstraff. Intet misforhold mellom utmålt straff og forholdene…

Read more »

LB-2018-133843

By |

Full tekst til avgjørelsen er ikke tilgjengelig på disse Internettsider Stikkord: Familierett. Samvær. Foreldre og barn. Midlertidig avgjørelse. Barnas beste. Barnelova § 42, § 43, § 60 og § 61. Lovdata – Siste avgjørelser

Read more »

LB-2017-61992-2

By |

Tvist om hvilke bindende avtaler som var inngått i et forretningssamarbeid mellom far og sønn. Etter at faren døde rettet sønnen flere pengekrav mot dødsboet, som bestred kravene. Lagmannsretten fant, som tingretten, at det ikke var ført bevis for at det var inngått bindende avtaler slik som hevdet av sønnen. Stikkord: Avtalerett. Bindende avtale. Dødsbo….

Read more »